Hoạt động
Android only
BR
$0.10 USD
Thanh toán nhanh
  • CandyDash

    CandyDash CPA Đề nghị

    Được cập nhật Friday, July 12, 2024 at 9:10 AM CDT

Dive into the delicious world of Candy Dash, where candy chaos meets brain-bending fun! This game is a complete blend of sweetness and strategy, designed for those who crave excitement and puzzle challenges

Picture this: vibrant candies of all colors and types waiting for you to match and burst them into a shower of points. This game is your golden ticket to a candy-filled wonderland, complete with eye-popping graphics and gameplay so easy, even a candy-loving octopus could master it.

How does it work? It's as easy as swapping adjacent candies to create a duo or trio of matching delights. Watch the magic unfold as these candies burst into a shower of points. The more candies you match, the sweeter your score becomes.
Pro tip: spice things up by crafting special candies or going for those epic four or five-match explosions!

But wait, there's more! The levels? Oh, they're not just levels; they're escalating challenges that'll test your candy-crushing prowess.

As you conquer each level, the game throws more candy hurdles your way, demanding strategic moves and careful planning. Get ready for hours of candy-coated fun – swap, burst, and conquer your way to sweet victory!

Ảnh chụp màn hình:

Nhận thấy một lỗi hoặc một khía cạnh của bài đăng này cần được sửa?
Vui lòng cung cấp liên kết bài đăng và liên hệ với chúng tôi . Chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn và sẽ xử lý vấn đề một cách nhanh chóng.

Xem các đề nghị mới nhất của chúng tôi:

SpinArena Online Casino Slots

Get SpinArena Online Casino Slots.

Amazon Shopping

Get Amazon Shopping.

Shopee: 8.8 Liquidação

Get Shopee: 8.8 Liquidação

Water Sort Puzzle — Love Water

Complete level 5. Takes around 1 day.

Water Sort Puzzle — Love Water

Complete level 5. Takes around 1 day.

Art of Puzzles - Jigsaw Games

Reach and solve puzzle 100. Takes around 1 day.

Magic Jigsaw Puzzles-Games HD

Reach and solve puzzle 50. Takes around 1 day.

SpinArena Online Casino Slots

Get SpinArena Online Casino Slots.

SpinArena Online Casino Slots

Get SpinArena Online Casino Slots.

Daily Berita: Hiburan Lokal

Get Daily Berita: Hiburan Lokal.

Bajaj Broking

Sign up for account

PrizeGrab

Register and fill in the survey.

PrizeGrab

Register and fill in the survey.

Được trả lương HÀNG NGÀY khi tham gia mạng lưới CPAlead ngay hôm nay!

Từ 2006, CPAlead đã thanh toán hơn $100,000,000 cho các nhà phát triển ứng dụng di động và trang web ở hơn 180 quốc gia.

Uy tín của chúng tôi như là sàn giao dịch CPA và CPI hàng đầu là công khai và không thể chối cãi. Tìm kiếm TrustPilot, mThink, Facebook, Google Business, Business Of Apps, hoặc AffPaying dành cho CPAlead và tự mình xem những gì mà các nhà xuất bản và người quảng cáo của chúng tôi nói về chúng tôi.